• Обмяна на добри практики.

  На 19 април 2023 се проведе открит урок по Български език и литература на тема "Разпознавам антонимите като думи с противоположно значение" с учениците от четвърти клас. Гости бяха учители от училището, директора на училището - госпожа Петкова, господин Ботушански от училището в село Трояново. Под ръководството на госпожа Валя Иванова, четвъртокласниците обогатиха своите знания и умения за думите, а ефективният образователен процес беше подпомогнат чрез интересното дигитално представяне на антонимите с помощта на платформата „Динамична класна стая“. В процеса на работа беше осъществена междупредметна връзка с учебния предмет Човекът и природата и предстоящия празник – 22 април „Ден на Земята“. По време на урока активно участие взеха всички ученици, изпълнявайки разнообразни задачи. В края на часа получиха проектна задача, а всеки ученик и персонална рисунка за оцветяване, всяка с интересна сентенция за Земята.

 • Обмяна на добри практики.

  На 19.04.2023 г. се проведе открит урок по Математика на тема: „Умножение с числото 8“ във втори клас изнесен от г-жа Марияна Николова. Гости на урока бяха учители от ОУ "Иван Вазов" с. Русокастро, както и учители от училищата в село Трояново и село Равнец. Часът започна с проверка на проектната работа от миналия час – изработване на табло „Календар на рождените дни“, свързано с темата „Седмица, месец, година“. При въвеждане на темата на урока занимателна кръстословица провокира интереса на учениците. Урокът премина неусетно в екипна работа, математически игри и задачи. Беше използвана презентация с много иновативни инструменти. Второкласниците показаха добри знания и усъвършенстваха своите умения по математика. Те получиха награда за активното участие – рисунка, с която по-лесно да научат табличното умножение с числото 8. Учениците подариха на гостите изработените в часа по Изобразително изкуство картички за предстоящия празник „Деня на Земята“.

 • "Дигитална раница"

  „Дигитална раница“ е единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, създадена по проект „Образование за утрешния ден“ и МОН при решаването на предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение, както и такива при присъствена или хибридна такава: Богат набор от дигитално образователно съдържание Бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи Домашни, оценки, присъствия – всичко на едно място Фокус върху индивидуалното отношение от учител към ученик Платформата предлага онлайн уроци, богат учебен материал, представен под формата на дигитални уроци за ученици от 1 до 12 клас. Всеки ученик, както и техните родители, има достъп до актуалните си оценки в платформата. Възможност за задаване и изпълняване на задания за самостоятелна работа. Платформата съдържа богат набор от безплатно интерактивно дигитално образователно съдържание Платформата предлага на учениците достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание. В допълнение, тя позволявана на учителите да създават свое такова, като по този начин обогатяват библиотеката на платформата, предлагайки интересен и разнообразен учебен материал. Родителите имат възможност следят академичното развитие на техните деца Платформата служи и като информационен портал за родители. Тя им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да достъпват актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа. https://edu.mon.bg/– линк към платформата „Дигитална раница“.

 • Проектна работа- Слънчева система

  Много старание, знания, умения и ентусиазъм вложиха учениците от 4 клас в работата по проект "Слънчева система". Получиха се чудесни модели, с които затвърдиха и обогатиха знанията си по Човекът и природата.

 • Проектна работа - Технологии и предприемачество и Руски език

  Учениците от втори клас в часовете по Технологии и предприемачество се запознаха с технологиите за подготовка и студена обработка на храната и самостоятелно изработиха вкусни плодови салати и сандвичи. ***** И учениците от трети клас в час по Руски език направиха много вкусни и естетически оформени сандвичи. Работа по проект <Сделайте необьıчньıе бутербродьı> в темата <Любимая еда> по руски език с учениците от III клас

 • От сръчните ръчички на децата

  Учениците от клуб "Работилница творилница" по Национална програма "Занимания по интереси", под ръководството на Мариела Арнаудова, сътвориха приказни коледни играчки.

 • Коледно тържество

  Довиждане 2022 година! Коледно тържество с участието на учениците от първи до седми клас. Едно вълнуващо преживяване! Гости на празника бяха: Георги Ганчев- кмет на село Русокастро, Иван Кузманов - местен земеделски производител и дългогодишен спонсор, Фатме Али - председател на Обществения съвет и Мария Джапунова - секртар на Обществения съвет.

 • В навечерието на Коледа и Новата 2023 година! Ученическа работилничка!

 • Открит урок по Физика и астрономия в седми клас

  На 27.09.2022г. се проведе открит урок по Физика и астрономия на тема: „Електричен заряд и електричен ток“ в 7а клас, изнесен от г-жа Венета Господинова. Събитието бе уважено от училищното ръководство, учители от начален и прогимназиален етап. С беседа учениците си припомниха знанията по учебния предмет Човекът и природата от шести клас: наелектризиране на телата, електрични сили на привличане и отблъскване, отрицателни (електрони) и положителни (атомни ядра) електрични заряди. Отговор на неизменният въпрос на учениците „ Защо трябва да учим това?“ бе атрактивно поднесен чрез презентация, изготвена от учителя. По изключително интересен начин г-жа Господинова запозна учениците какво представлява електричния ток и как се измерва големината му. Специално внимание се обърна на посоката на тока. Урокът премина в много приятна и активна творческа атмосфера. С приповдигнато настроение и погледнали с нови очи към физиката, гостите благодариха на учениците и г-жа Венета Господинова за приятните емоции и познания, които получиха чрез оригинално и красиво поднесения урок.

 • Открит урок по История и цивилизации в V клас 14. 10. 2022 г.

  „Възникване на земеделието и животновъдството. Откриване на металите.“ Урокът е разработен като комбиниран - има текущ контрол и нови знания за т.н. „неолитна революция“ в развитието на човека. Основни акценти: 1. Появата на земеделието поставя ново начало в еволюцията на човека-преход от „номадство“ към „уседнал начин на живот/селища/“. - със земеделието се гарантира изхранването на човека и увеличаване на човешката популация…. 2. Наред със земеделието се появява и животновъдството-опитомяват се редица животни с цел подобряване на бита и осигуряване а храна… 3. Този период се нарича “неолитна революция“ - /поява на земеделие, животновъдство, занаяти, търговия и поява на селища“…. 4. Нарастването на населението обуславя и бъдещите миграции в земите освободени след ледниковия период – от „Плодородния полумесец“ земеделието се разпространява в Европа и Азия… Очакваните компетенции от учениците в 5 клас са: 1. Да разбират причините за поява на земеделието, като съчетания от природни фактори и натрупани знания на човека… 2. Да обясняват последиците от „неолитната революция“ в развитие на човешкото общество в следващите етапи…. Преподавател: Петър Калайджиев

 • Дни на безопасност на пътя

  Дни на безопасността на пътя „Остани жив! Пази живота“ 16-22 септември 2022 година Официалната статистика на Пътна полиция за миналата година показва повишаване на брой на загиналите – 561 души, а ранените – 7609, при повече тежки пътнотранспортни произшествия – 6080. Това означава, че 98 души повече спрямо предходната 2020 г. са намерили смъртта си на пътя, независимо дали са били причинители или потърпевши на инцидента. Това е информация, която статистиката ни спестява. Неспазването на установените правила за движение по обществените пътища води тежки, а понякога и необратими последствия.

 • „Да изчистим България заедно“ 17 септември 2022 година

  Знаеш ли, че... За последните 7 издания на инициативата са почистени над 10 882 замърсени места и сметища. Колкото по-мръсно е някъде, толкова повече хора хвърлят отпадъци там. Не насърчавай лошия пример на другите!

 • Откриване на учебната 2022-23 година

  Скъпи ученици, 15-ти септември да бъде най-вълнуващия ден за вас, защото всичко започва от знанието! Напред науката е слънце! Честит първи учебен ден!

 • Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

  ОУ „Иван Вазов“ с. Русокастро вече три години работи по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. През учебната 2021/2022 година с анекс към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ срокът на изпълнение на различни дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ беше удължен и бяха сформирани седем групи за допълнителни обучения по Дейност 3 „Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети“. Училището фигурира в Приложение № 1 към Заповед № РД09-1396 от 09.07.2021 г. на министъра на образованието и науката като училище с висока концентрация на ученици от уязвими групи. Спазено беше условието за сформиране на групи само по учебните предмети Български език и литература (БЕЛ) и по математика за ученици от началния етап на основното образование, както и за учениците от прогимназиалния етап на основното образование. Продължителността на допълнителните обучения по Дейност 3 на сформираните групи беше 30 учебни часа, планирани бяха да бъдат реализирани само в учебно време и да приключат до 31.01.2022 година. По Дейност 7 от проекта за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците в ОУ „Иван Вазов“ е назначен образователен медиатор на половин щат, който осъществява връзка с родителите на учениците, помага при разнасянето на документи, както и работни листи по време на онлайн обученията.

 • Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес. Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

 • Празник на пролетта!

  С много песни, стихчета, цветя учениците от първи клас посрещнаха пролетта!

 • Ден на числото Пи

  Ученици от пети, шести и седми клас изнесоха открит урок за "Денят на числото Пи", под ръководството на госпожа Венета Господинова. Беше много интересно и забавно!

 • Ден на розовата фланелка - последната сряда на месец февруари

  Не на агресията в училище! Да бъдем добри, толерантни и да си помагаме! Както знаете, всяка последна сряда от февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“. Тя символизира неприемането на тормоза и насилието в училище. През последните две години, откакто основен приоритет е запазване на физическото ни здраве, случаите на насилие и тормоз, основно във виртуалното пространство, се увеличиха. Много деца живеят изолирани, поради болест или неприемане! Много ученици са жертва на обиди и унижения и не знаят как да се справят с това! Денят на розовата фланелка е само повод да напомним, че от всички ни зависи какъв ще бъде животът ни занапред! Всички Вие, обединени срещу насилието и тормоза, сте силата, която може да направи този свят по-добър!