ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Основно училище "Иван Вазов" с. Русокастро има сформирана 1 група - "Клуб по дигитални компетентности". В нея са включени 13 ученика от 7 клас. Продължителността на проекта е 70 учебни часа, като дейността стартира от месец януари 2020 г. и ще приключи в края на месец юни 2020 г. 

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането и насърчаването на придобиването на по-голяма цифрова компетентност. С проекта се цели отварянето на образованието към дигиталните технологии, чрез внедряване на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи учителите да предприемат мерки, с по-точни и ефективни подходи към всеки учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелно обучение и самооценка, включително извън класната стая.