Полезни връзки

Полезни връзки

За да сте винаги информирани

Информационна платформа за педагогически специалисти

Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Център за безопасен Интернет

Националният център за безопасен интернет работи за повишаване на дигиталната грамотност на децата и младите хора. Насърчаваме позитивната, безопасна и отговорна употреба на интернет и мобилните технологии от 2005 г