ПРОЕКТ ЦОИДУЕМ

Обща цел:Обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда.

Специфични цели:

  1. Развиване на културната идентичност на      учениците и техните родители от ромски

произход.

  1. Въвеждане на интеркултурно образование      в училище.
  2. Запазване и развитие на културната      идентичност на етническите малцинства в лицето на учениците и техните      родители.
  3. Изграждане на благоприятна обществена среда и промяна      на общественото мнение.
  4. Повишаване интереса и      мотивацията на учениците за продължаване на образованието след основно.